ผลการประเมินส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร

ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

พ.ศ.2563

พ.ศ.2563

ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
Skip to content