ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุกจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

แผนผังกระบวนงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ
ข้อปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร
1. การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ร้องจะต้องใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องระบุข้อมูล
   ส่วนบุคคลจริง ดังนี้
   – ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องได้
   – ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร
     ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/
     หน่วยงานของกรมได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้
   – ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
3. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
   หรือหน่วยงานภายในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
4. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ
    สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 1 นั้น จะยุติเรื่องทันที
5. ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
– ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ     
 
– การนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา


Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Skip to content