กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการ
ส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559…

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559…

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอน…

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน …

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร…

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการ
ส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559…

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า….

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559…

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562) …

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559…

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

01 เมษายน 2564

513 ครั้ง

แบบฟอร์มต่างๆ ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON