ข้อมูลการบริการ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

กรณีนำแปลงเดิม
มาขึ้นทะเบียน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

กรณีนำแปลงใหม่
มาขึ้นทะเบียน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

Fermer map
สรุปสถิติการขึ้นทะเบียนประจำปี


การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

การจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอ

การจดทะเบียน
ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

e-catalog


ข้อมูลสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร


การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ขั้นตอนการขอข้อมูลของราชการ

การติดตามการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์


ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร

ระบบบริการข้อมูลแผนที่
ส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลสถานการณ์
น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร


Android Application (Google Play Store)

Farmbook

Personalized Farmer

DOAE SAVCO

FAARMis

Farmcheck

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

DOAE Market

farmgears


คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวทางการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่

คู่มือและวิธีการปฏิบัติงานระบบ
ส่งเสริมการเกษตร

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระบบส่งเสริมการเกษตรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


คู่มือการขอรับบริการสำหรับเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีแปลงเดิม

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีแปลงใหม่

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่าย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่าย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติผู้มารับบริการศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร (ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65)
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON