ข้อมูลการบริการ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

กรณีนำแปลงเดิม
มาขึ้นทะเบียน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

กรณีนำแปลงใหม่
มาขึ้นทะเบียน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ


การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

การจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอ

การจดทะเบียน
ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี


ข้อมูลสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร


ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

บทความด้านการเกษตร

วารสารออนไลน์

E-catalog


การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ขั้นตอนการขอข้อมูลของราชการ

การติดตามการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์


ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร

ระบบบริการข้อมูลแผนที่
ส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลสถานการณ์
น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร


Android Application (Google Play Store)

Farmbook

Personalized Farmer

DOAE SAVCO

FAARMis

DOAE FarmerRegist

Farmcheck

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

DOAE Market


Android Application (Google Play Store)

Farmbook

Personalized Farmer

DOAE SAVCO

FAARMis

DOAE FarmerRegist

Farmcheck

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

farmgears


คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวทางการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่

คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

คู่มือและวิธีการปฏิบัติงานระบบ
ส่งเสริมการเกษตร

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระบบส่งเสริมการเกษตรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


คู่มือการขอรับบริการสำหรับเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีแปลงเดิม

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีแปลงใหม่

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่าย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่าย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติผู้มารับบริการศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร (ต.ค. 63 – มี.ค. 64)

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผน/ประกาศการจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON