ข้อมูลการบริการ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

กรณีนำแปลงเดิม
มาขึ้นทะเบียน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

กรณีนำแปลงใหม่
มาขึ้นทะเบียน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

Fermer map
สรุปสถิติการขึ้นทะเบียนประจำปี


การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

การจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอ

การจดทะเบียน
ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี


ข้อมูลสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร

สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร

การประมาณความต้องการน้ำ


การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ขั้นตอนการขอข้อมูลของราชการ

การติดตามการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์


ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร

ระบบบริการข้อมูลแผนที่
ส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลสถานการณ์
น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร


Android Application (Google Play Store)

Farmbook

Personalized Farmer

DOAE SAVCO

FAARMis

Farmcheck

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

DOAE Market

farmgears


คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวทางการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่

คู่มือและวิธีการปฏิบัติงานระบบ
ส่งเสริมการเกษตร

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระบบส่งเสริมการเกษตรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


คู่มือการขอรับบริการสำหรับเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีแปลงเดิม

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีแปลงใหม่

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่าย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่าย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร-2566
สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565
สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564
สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563
สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562
สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Skip to content