ชื่อเรื่อง การจัดการแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563
ประเภทสื่อ แอนิเมชัน
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ การจัดการศัตรูพืช
หน่วยงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี
วันที่สร้างสื่อ 22-07-2565
วันที่สื่อหมดอายุ 22-08-2567
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2563
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน 1 เรื่อง
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ แมลงวันผลไม้ เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของไม้ผลและผักหลายชนิด ทำให้ผลผลิตเสียหาย ส่งผลกับเกษตรกรและผู้ส่งออกเป็นอย่างมาก การใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อป้องกันกำจัด อาจตกค้างในผลผลิตเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

125 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

0 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content