ชื่อเรื่อง โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2566
ประเภทสื่อ โมชันกราฟฟิก
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ การจัดการศัตรูพืช
หน่วยงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
วันที่สร้างสื่อ 07-06-2566
วันที่สื่อหมดอายุ 07-06-2568
ปีที่พิมพ์/ผลิต
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ สาเหตุของการเกิดโรค ลักษณะอาการโดยทั่วไป ลักษณะอาการตามระยะ การแพร่ระบาด ตลอดจนการป้องกันกำจัด

200 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

5 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content