ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

การสมัครเป็น Young Smart Farmer ติดต่อที่ไหน

สำหรับการสมัครเป็น Young Smart Farmer รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร, ยุวเกษตรกร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

          สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

          – สอบถามเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

          – ส่วนกลาง (ตั้งอยู่ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กทม.)

          – กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร โทรศัพท์ 02-5793006          

– กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร โทรศัพท์ 02-9406025 (กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร โทรศัพท์ 02-5614793 และกลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร โทรศัพท์ 02-5793826)

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Next ต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หรือติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการ/ โครงการภาครัฐ ติดต่อที่ไหน
Table of Contents
Message us
Skip to content