หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสำคัญ

กอง/สำนัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง)

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร(ศสช.)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ศสพ.)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ศสพ.)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(หม่อนไหม)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา(อาชีพการเกษตรจักรกลเกษตร)

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร(ศทว.)

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 1

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 2

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 3

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 4

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 5

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 6

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
Skip to content