กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาถนนทุเรียนตราด ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทตราด ลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เน้นคน พื้นที่ สินค้า ทำจริง ต่อเนื่อง มีความยั่งยืน เพื่อให้จุดเด่นการผลิตทุเรียนเป็นที่รู้จักแพร่หลายภายใต้ชื่อ “ถนนทุเรียนตราด (Durian Road@Trat)” โดยได้มีการพัฒนาเส้นทางถนนทางหลวงชนบท ตร. 4008 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 6 กิโลเมตร ที่ตัดผ่านสวนทุเรียนจากบ้านแหลมศอกไปท่าเรือแหลมศอก-เกาะกูด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและมีศักยภาพให้กลายเป็นเส้นทางผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องสวนทุเรียนคุณภาพ  มุ่งเน้นให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณสองข้างทาง บ้านอ่าวใหญ่ หมู่ 1 บ้านแหลมพร้าว หมู่ 4 บ้านแหลมศอก หมู่ 6 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ให้เป็นเส้นทางที่สวยงาม มีป้ายแนะนำสวนเป็นที่สังเกตได้ชัดเจน ง่ายแก่ผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างเกษตรกรต้นแบบ 5 เสือคนทำจริง ต้นแบบการส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทุ่งเพล และการสร้างแบรนด์ทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ปัจจุบันถนนทุเรียนตราดได้กำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อให้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วมมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตลอดห่วงโซ่ของการผลิตทุเรียน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ถนนทุเรียนตราดเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ ได้แก่ การติดป้ายบอกทางถนนทุเรียนตราด กิจกรรมปั่นปัดดอกทุเรียนร่วมกับกลุ่มแกนนำเกษตรกร การสร้างจุดชมวิวสวนทุเรียนริมเลลุงอี๊ด และการเยี่ยมชมแปลงตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้เน้นย้ำเรื่องทุเรียนอ่อนมาตลอด มีการดึงเกษตรกรมาร่วมเป็นเครือข่าย สร้างจิตสำนึกไม่ตัดทุเรียนอ่อน ตลอดจนสร้างการรับรู้การทำสวนทุเรียนที่ออกก่อนที่อื่น ๆ ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้เห็นวิถีชีวิตของชาวสวนทุเรียนที่ดูแลเอาใจใส่ให้ทุเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบสามารถขยายผลสร้างทุเรียนตราดให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลที่ต่างประเทศยอมรับตามสโลแกน “ทุเรียนออกก่อน คุณภาพดี ต้องที่จังหวัดตราด”

            ทั้งนี้ ความนิยมบริโภคทุเรียนทั้งในและต่างประเทศทำให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับที่จังหวัดตราด มีการคาดการณ์ผลผลิตปีนี้อยู่ที่ประมาณ 90,000 ตัน และขณะนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังเริ่มให้ผลิตออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งทุเรียนที่นี่มีลักษณะเด่นและเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น ผลผลิตทุเรียนออกก่อนทุกปี ด้วยสภาพภูมิศาสตร์เป็นแหลมยื่นสู่ทะเล ทำให้แต่ละปีที่ผ่านมา มีพ่อค้าและล้งต่าง ๆ เข้ามาวางแผนเพื่อซื้อผลผลิตทุเรียนเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ จนเป็นที่มาของการรณรงค์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียน ผู้ประกอบการส่งออก และมือตัดทุเรียนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อจำหน่าย

********************************************

พีรมณฑ์, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : ข่าว 

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด : ข้อมูล กุมภาพันธ์ 2565

The post กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาถนนทุเรียนตราด ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด appeared first on ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร.

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
Skip to content