ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
09-12-2565 เลขที่โครงการ M65120009397 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
09-12-2565 เลขที่โครงการ M65120009397 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
09-12-2565 เลขที่โครงการ M65120009397 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ยกระดับการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด
09-12-2565 เลขที่โครงการ M65120009397 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
09-12-2565 เลขที่โครงการ M65120009397 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
09-12-2565 เลขที่โครงการ M65120009397 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
09-12-2565 เลขที่โครงการ M65120009397 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
09-12-2565 เลขที่โครงการ M65120009397 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
09-12-2565 เลขที่โครงการ M65120009397 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
09-12-2565 เลขที่โครงการ M65120009397 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
1 2 3 4 ... 4,818
Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON