ข้อมูลผู้บริหาร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ –

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางอัญชลี สุวจิตตานนท์

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

Chief Change Officer (CCO)
Department Chief Information Officer (DCIO)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายครองศักดิ์ สงรักษา

นายครองศักดิ์ สงรักษา

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
นายกฤษ-อุตตมะเวทิน

นายกฤษ อุตตมะเวทิน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566
Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Skip to content