ข้อมูลผู้บริหาร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

นายนวนิตย์ พลเคน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

นายครองศักดิ์ สงรักษา

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON