รธส.สผ. เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการมหานครผลไม้และการขนส่งผลไม้ผ่านสนามบินจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการมหานครผลไม้และการขนส่งผลไม้ผ่านสนามบินจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบัน ภาพรวมการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2565 ความก้าวหน้าในการพัฒนาสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และร่วมกันพิจารณาเรื่องเพื่อพิจารณาประเด็นแนวทางการดำเนินงานสู่เชิงพาณิชย์

The post รธส.สผ. เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการมหานครผลไม้และการขนส่งผลไม้ผ่านสนามบินจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565 appeared first on ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร.

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON