สับปะรดผลสด สายพันธุ์ MD2, ตราดสีทอง

02 เมษายน 2564

E-Catalog

ชนิดพืช

สับปะรดผลสด

พร้อมจำหน่าย

12,000 ต้น

สายพันธุ์

MD2, ตราดสีทอง

อยู่ระหว่างผลิต

15,000 ต้น

ราคา

ต้นละ

15

บาท

รายละเอียด

ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อายุไม่น้อยกว่า 4 เดือน บรรจุในถุงเพาะชำขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 x 6 นิ้ว

Message us
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
Skip to content