โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในปัจจุบัน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ได้กำหนดภารกิจให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา กำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกรองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุนชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
4. ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตร
5. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังตามกฎกระทรวง (ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

(1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(2) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(3) กองการเจ้าหน้าที่
(4) กองคลัง
(5) กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
(6) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
(7) กองแผนงาน
(8) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(9) สำนักงานเลขานุการกรม
(10) สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(11) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
(12) กองพัฒนาเกษตรกร
(13) สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
(14) กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
(15) กองขยายพันธุ์พืช
(16) สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(17) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
(18) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
(19) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
(20) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
(21) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
(22) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่


ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัด (76 จังหวัด)
(2) สำนักงานเกษตรอำเภอ (878 อำเภอ)

ทั้งนี้ มีศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 จำนวน 50 ศูนย์ คือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 36 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 14 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 2 ศูนย์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 2 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร 1 ศูนย์

กรอบอัตรากำลัง ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

  • ข้าราชการ 8,852 อัตรา (ส่วนกลาง 1,158 คน ส่วนภูมิภาค 7,694 คน)
  • ลูกจ้างประจำ 259 อัตรา
  • พนักงานราชการ 2,788 อัตรา

(จัดสรรงบประมาณการจ้างแล้ว 2,229 อัตรา)

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
Skip to content