ตัดทุเรียนอ่อนหรือค้าทุเรียนอ่อนมีความผิดอย่างไร« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on พฤษภาคม 25, 2023 2:42 pm

สำหรับการตัดหรือค้าขายทุเรียนอ่อนจะถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย 2 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑ “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๗* "ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกระทำผิดซ้ำอีก ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

* มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการกำหนดบทลงโทษมีข้อพิจารณาดังนี้
๑) สำหรับเกษตรกร พิจารณาพัก/เพิกถอน การใช้ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช
๒) สำหรับโรงคัดบรรจุ พิจารณาพัก/เพิกถอน การใช้ใบรับรองโรงคัดบรรจุตามหลักการรับรองกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP
๓) สำหรับผู้ประกอบการค้า แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On พฤษภาคม 25, 2023 2:43 pm