ผลผลิตของทุเรียนแต่ละเดือน ช่วงไหนเป็นผลผลิตจากแหล่งใด« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on พฤษภาคม 24, 2023 4:13 pm

ในฤดูกาลปกติ ประเทศไทยสามารถผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดได้ประมาณเดือนเมษายน-กันยายน

- ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน เป็นผลผลิตจากภาคตะวันออก (ให้ผลผลิตมากช่วงเดือนพฤษภาคม)
- ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เป็นผลผลิตจากภาคใต้

นอกจากนี้ มีเกษตรกรบางส่วนผลิตทุเรียนนอกฤดู ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น หลีกเลี่ยงความเสี่ยงราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงผลผลิตออกมากตามฤดูกาล โดยพื้นที่ภาคตะวันออกสามารถเก็บเกี่ยวได้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ส่วนพื้นที่ภาคใต้สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเกษตรกรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ อายุต้น ระยะเวลาที่ที่ต้องใช้ในการผลิต การเตรียมความพร้อม ตลอดจนวิธีการปฏิบัติดูแลรักษาด้วย

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On พฤษภาคม 24, 2023 4:14 pm