อยากเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อที่ไหน« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on มีนาคม 22, 2023 4:39 pm

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกรและมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเป็นกลไกในการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ “4 ถูก คือ ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี” และการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ถือว่าเป็นหน่วยบริการดินและปุ๋ยของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุ๋ยของชุมชน หากท่านต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช แนวทางการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนอันเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถสอบถามได้ที่ ศดปช. หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On มีนาคม 23, 2023 4:43 pm