ชื่อเรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565
ประเภทสื่อ โมชันกราฟฟิก
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ แมลงเศรษฐกิจ
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ
วันที่สร้างสื่อ 07-06-2566
วันที่สื่อหมดอายุ 11-07-2568
ปีที่พิมพ์/ผลิต
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ ข้อดีของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ คือ ภาครัฐจะมีฐานข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรได้ถูกต้องแม่นยำ หรือกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ต่อไป

503 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

31 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content