ชื่อเรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร ด้วยชุดทดสอบแบบง่าย
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563
ประเภทสื่อ แอนิเมชัน
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ อื่นๆ
หน่วยงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
วันที่สร้างสื่อ 22-07-2565
วันที่สื่อหมดอายุ 22-08-2567
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2563
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน 1 เรื่อง
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรด้วยชุดทดสอบแบบง่าย (GT Pesticide Test Kit) เป็นการตรวจสอบสารพิษตกค้างเบื้องต้นของสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์การโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต โดยใช้เทคนิค “การยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส (Cholinesterase Inhibition Technique) ซึ่งสาร 2 กลุ่มดังกล่าวมีพิษเฉียบพลันสูงต่อมนุษย์และสัตว์ มีผลต่อระบบประสาท ตัวอย่างผลผลิตที่สามารถตรวจด้วยชุดทดสอบนี้ ได้แก่ ผัก ผลไม้ ข้าวและธัญพืช และพืชไร่ต่างๆ

787 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

25 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content