ชื่อเรื่อง ผึ้ง แมลงช่วยผสมเกสร เพิ่มผลผลิตพืช
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563
ประเภทสื่อ แอนิเมชัน
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ อื่นๆ
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ
วันที่สร้างสื่อ 22-07-2565
วันที่สื่อหมดอายุ 22-08-2567
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2563
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน 1 เรื่อง
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงผึ้ง ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย จึงได้ศึกษาทดสอบและพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง โดยชนิดของผึ้งผสมเกสรในประเทศไทย ได้แก่ ผึ้งหลวง ผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรง ผึ้งพันธุ์ และชันโรง

24 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

2 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content