ชื่อเรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565
ประเภทสื่อ โมชันกราฟฟิก
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ การจัดการดินและปุ๋ย
หน่วยงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
วันที่สร้างสื่อ 07-06-2566
วันที่สื่อหมดอายุ 07-06-2568
ปีที่พิมพ์/ผลิต
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ แนะนำถึงหลักสำคัญในการเก็บตัวอย่างดิน การเตรียมอุปกรณ์ ตลอดจนขั้นตอนในการเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช

150 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

16 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content