ชื่อเรื่อง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตัวช่วยเกษตรกรจัดการเรื่องดินและปุ๋ย
ชื่อโครงการกิจกรรม
ประเภทสื่อ โมชันกราฟฟิก
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ อื่นๆ
หน่วยงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
วันที่สร้างสื่อ 17-08-2566
วันที่สื่อหมดอายุ 17-08-2568
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2566
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ ดินและปุ๋ย เป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานหลักที่สําคัญในภาคการผลิตสินค้าเกษตร และจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดตั้ง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชุน (ศดปช.) ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 ทุกอําเภอ ใน 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้นจํานวน 882 ศูนย์ โดยมีคณะกรรมการ ศดปช. ซึ่งเป็นเกษตรกร บริหารจัดการกิจกรรมภายในศูนย์ร่วมกัน ในขณะที่เจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยง

1765 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

131 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content