KM246-2566

ชื่อเรื่อง เห็ดแครง อาหารแห่งอนาคต
ชื่อโครงการกิจกรรม
ประเภทสื่อ โมชันกราฟฟิก
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
วันที่สร้างสื่อ 17-08-2566
วันที่สื่อหมดอายุ 27-10-2568
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2566
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ "เห็ดแครง" ที่ขึ้นอยู่ตามขอนไม้ ในสวนยางพารา หรือตามสวนที่มีไม้ใหญ่ในประเทศไทย กำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจ จากกระแสการบริโภคพืช ทดแทนเนื้อสัตว์ หรือ Plant based meat ในประเทศเนเธอร์แลนด์และยุโรป สําหรับคนรักสุขภาพ นับเป็นอาหารแห่งอนาคต หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Future Food

351 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

14 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content