ชื่อเรื่อง ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563
ประเภทสื่อ แอนิเมชัน
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ การจัดการดินและปุ๋ย
หน่วยงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
วันที่สร้างสื่อ 22-07-2565
วันที่สื่อหมดอายุ 22-08-2567
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2563
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน 1 เรื่อง
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีจึงขอไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยเคมีราคาแพง ปุ๋ยเคมีทำให้ดินแข็งและแน่น ปุ๋ยเคมีเป็นสารพิษ เป็นต้น

341 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

7 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content