ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

การขยายพันธุ์พืช สามารถทำได้ด้วยวิธีการใดบ้าง

การเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสมจะทำให้สามารถผลิตต้นกล้าได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ โดยเราสามารถขยายพันธุ์พืชได้หลายวิธี ดังนี้

1.การเพาะเมล็ด     

ข้อดี : ทำได้ง่ายและรวดเร็ว, ทำได้ทุกฤดูกาล, ไม่ค่อยติดโรคไวรัสจากต้นแม่ , มีรากแก้ว ทำให้มีความแข็งแรง หยั่งรากลึกหาน้ำและอาหารได้ดี     

ข้อเสีย :  มักมีการกลายพันธุ์  , ออกผลช้ากว่า , ได้ต้นที่สูงใหญ่จึงไม่สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา , ต้นที่ได้มีขนาดที่ไม่สม่ำเสมอ , พืชบางชนิดไม่มีเมล็ดหรือเป็นหมัน , พืชบางชนิดงอกช้า  

2. การใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ปักชำกิ่ง  ตอนกิ่ง  ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ติดตา เสียบยอด แยกหน่อ รวมถึงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ     

ข้อดี : ได้ต้นที่ตรงตามพันธุ์ , ออกผลเร็วกว่าต้นที่เพาะจากเมล็ด , ได้ต้นที่ไม่สูงเกินไป สะดวกแก่การเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา , ได้ต้นที่มีขนาดสม่ำเสมอกัน      ข้อเสีย : ทำได้ยากกว่าการเพาะเมล็ด ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์  , มักต้องทำในสภาพอากาศที่เหมาะสม , ถ้าต้นแม่เป็นโรค ต้นใหม่ที่ได้มักติดโรคมาด้วย , ไม่มีรากแก้ว ทำให้หักล้มง่าย

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous มีพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯ ต้องการติดต่อสอบถามหน่วยงานเกษตรในพื้นที่ กทม. ติดต่อที่ไหน
Next จัดการการให้น้ำแก่ไม้ผลอย่างไร จึงเหมาะสมสำหรับช่วงแล้ง
Table of Contents
Message us
Skip to content