ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

ต้องการข้อมูลพื้นที่การผลิตพืช แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจสถิติข้อมูลการปลูกพืชย้อนหลัง ทำอย่างไร

– สืบค้นด้วยตนเองได้ที่ ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร https://production.doae.go.th          

– ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ กรณีมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยจากการใช้ระบบฯ: กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-5791260

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous ต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หรือติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการ/ โครงการภาครัฐ ติดต่อที่ไหน
Next ต้องการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ติดต่อที่ไหน
Table of Contents
Message us
Skip to content