ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

ในช่วงหน้าแล้ง ควรปลูกพืชผักอะไรดี

ความจริงแล้วพืชทุกชนิด ล้วนต้องอาศัยน้ำในการเพาะปลูกทั้งสิ้น แต่ในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน – เมษายน) มักจะมีความเสี่ยงต่อการได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำนาปรัง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้ จึงขอแนะนำให้เกษตรกรพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการทำนาปรัง ดังนี้

       – พืชผัก  เช่น พริก , มะระจีน , แตงกวา , ถั่วฝักยาว , กวางตุ้ง , คะน้า , แตงไทย , เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย , มันเทศ/มันเทศญี่ปุ่น

       – พืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  , ข้าวโพดหวาน ,  ถั่วเขียวผิวมัน , ถั่วเหลือง

       – ไม้ดอก  เช่น ดาวเรืองตัดดอก

       อย่างไรก็ตาม พืชที่แนะนำข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนการผลิตในรอบการเพาะปลูกถัดไป หากท่านเลือกพืชที่ต้องการจะปลูกได้แล้ว ควรศึกษาวิธีปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ไปจนถึงบรรจุหีบห่อ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสาร ศึกษาดูงานจากคนที่ทำอยู่แล้ว  และเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น

      ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน จะมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรตำบลคอยให้คำแนะนำในเบื้องต้นแก่ท่านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ก็มีนักวิชาการที่จะสามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านได้ ในวันและเวลาราชการ ตามประเภทของพืช ดังนี้

       – กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด  โทร . 02 940 6106

       – กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม โทร .02 940 6124

       – กลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว โทร .02 561 0453       

– กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ โทร .02 579 9549

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous เหตุใดจึงไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงแล้ง
Next ในหน้าแล้ง ควรตัดแต่งกิ่งไม้ผลหรือไม่
Table of Contents
Message us
Skip to content