กรมส่งเสริมการเกษตร การลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับวิเคราะห์พื้นที่ปลูกทุเรียนด้วยข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ ณ สวนรินรดี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมด้วย ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับวิเคราะห์พื้นที่ปลูกทุเรียนด้วยข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์
ณ สวนรินรดี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ นายปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า
บริษัทไทยคม จำกัด มหาชน พร้อมคณะ โดยมีนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
เกษตรจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
ในการนี้ทีมนักวิจัยของบริษัทไทยคม จำกัด มหาชน ได้บรรยายถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์
ใช้สำหรับวิเคราะห์พื้นที่ปลูกทุเรียน สามารถจำแนกพื้นที่ปลูกทุเรียนออกจากพืชชนิดต่างๆ การจำแนกต้นทุเรียนที่ให้ผลและยังไม่ให้ผล การคาดการณ์ผลผลิตของทุเรียนในแต่ละพื้นที่โดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เช่น การจัดการแปลงสภาพภูมิอากาศ และศึกษาแนวทางการนำไปขยายผลการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกทุเรียนในภาคอื่นๆ และต่างประเทศ ซึ่งเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียน
ได้ให้ความร่วมมือและมีความสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นอย่างมาก และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูกทุเรียน รวมถึงสะท้อนปัญหา
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีความสำคัญต่องานวิจัยในครั้งนี้ด้วย
Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
Skip to content