แบบสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อประเด็นสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบกระดาษ

2. แบบกระดาษ โดยการพิมพ์แบบสำรวจ กรอกข้อมูล และจัดส่งไปยังกองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
Skip to content