การขยายพันธุ์พืช สามารถทำได้ด้วยวิธีการใดบ้าง« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on พฤษภาคม 24, 2023 11:58 am

การเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสมจะทำให้สามารถผลิตต้นกล้าได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
โดยเราสามารถขยายพันธุ์พืชได้หลายวิธี ดังนี้

1.การเพาะเมล็ด
ข้อดี : ทำได้ง่ายและรวดเร็ว, ทำได้ทุกฤดูกาล, ไม่ค่อยติดโรคไวรัสจากต้นแม่ , มีรากแก้ว ทำให้มีความแข็งแรง หยั่งรากลึกหาน้ำและอาหารได้ดี
ข้อเสีย : มักมีการกลายพันธุ์ , ออกผลช้ากว่า , ได้ต้นที่สูงใหญ่จึงไม่สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา , ต้นที่ได้มีขนาดที่ไม่สม่ำเสมอ , พืชบางชนิดไม่มีเมล็ดหรือเป็นหมัน , พืชบางชนิดงอกช้า

2. การใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ติดตา เสียบยอด แยกหน่อ รวมถึงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ข้อดี : ได้ต้นที่ตรงตามพันธุ์ , ออกผลเร็วกว่าต้นที่เพาะจากเมล็ด , ได้ต้นที่ไม่สูงเกินไป สะดวกแก่การเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา , ได้ต้นที่มีขนาดสม่ำเสมอกัน
ข้อเสีย : ทำได้ยากกว่าการเพาะเมล็ด ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ , มักต้องทำในสภาพอากาศที่เหมาะสม , ถ้าต้นแม่เป็นโรค ต้นใหม่ที่ได้มักติดโรคมาด้วย , ไม่มีรากแก้ว ทำให้หักล้มง่าย

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On พฤษภาคม 24, 2023 11:56 am