DOAE Marketplace

ตลาดพันธ์ุพืช

DOAE

ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 1
จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 2
จังหวัดตรัง

ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 3
จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 4
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 5
จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 6
จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 7
จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 8
จังหวัดลำพูน

ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 9
จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 10
จังหวัดอุดรธานี

แนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดี

พืชพันธ์ุดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

แหล่งผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี
มีที่ใดบ้าง ?

ประโยชน์ของการใช้พืชพันธุ์ดี
มีอะไรบ้าง ?

หากนำพันธุ์พืชที่ไม่มีคุณภาพมาปลูก
จะเกิดผลเสียอย่างไร ?

DOAE Marketplace – หน้า 2 – กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 2
Message us
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
Skip to content