Ebook คลังความรู้

สูจิบัตรวัดหนองแวง
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 311 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2566)
5 ทางเลือกจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร
นาแห้ง 1 ที ได้ดี 5 อย่าง
สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร-2566
สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565
สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564
สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563
สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562
สถิติผู้มารับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561
เตือน มันสำปะหลัง 2-3 เดือน ระวังเพลี้ยแป้งสีชมพู
หนอนหัวดำ ทำลายล้างสวนมะพร้าว
ระวัง ไรแดง ศัตรูกวนใจมันสำปะหลัง
เตือน มะม่วงระยะออกดอก ระวังเพลี้ยจักจั่นมะม่วง
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
วิสาหกิจชุมชน จุดเริ่มต้นธุรกิจและกิจการของชุมชน
ระวัง แมลงดำหนาม ตัวร้ายของสวนมะพร้าว
แมลงนูนหลวง ภัยเงียบในไร่อ้อยและมันสำปะหลัง
โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม ป้องกันไว้ก่อนจะสาย
โรคไหม้ในข้าว
เตือนชาวสวนยาง ระวังโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่
แนะวิธีปราบด้วงแรดมะพร้าว ตัวทำลายสวนปาล์ม
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 310 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2566)
กระท่อม พืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่
Sterile Insect Technique (SIT)
Quality Standard of biological control agent
Pest Monitoring and Foreasting
Manual of Community Soil-Fertilizer Management Center
Introduction to Farmer Field School (FFS)
Insect classification
Importance and benefit of IPM
AESA_Insect zoo
เชื้อราไตรโคเดอร์มา
การวินิจฉัยอาการด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัสและการขาดธาตุอาหาร
การจัดการดินและปุ๋ยในพืชผัก
การปรับปรุงบำรุงดิน ในภาวะปุ๋ยแพง
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบมืออาชีพ
การส่งเสริมเลี้ยงชันโรงสายพันธุ์ตัวใหญ่
ไม้ขุดล้อม
แนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตาม มกษ. 9000 – 2564
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 309 (มีนาคม – เมษายน 2566)
แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
test
ทำไมต้องปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนข้าวนาปรัง
แหล่งท่อนพันธุ์มันสําปะหลังคุณภาพเพื่อใช้สําหรับเพาะปลูกในฤดูกาลผลิต ปี 2565/2566
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มผึ้งชันโรง (GAP)
GAP พืชอาหาร (มกษ. 9001–2564)
สับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์ MD2
การผลิตหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดี
การผลิตเบญจมาศพันธุ์ดี
ระบบวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล Geoplots
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การพัฒนาบุคลากร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2561-2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเพาะเลี้ยงและการนำแหนแดงไปใช้ประโยชน์
สถิติผู้มารับบริการศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร (ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 308 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566)
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการศัตรูสำคัญในส้มเพื่อให้ผลผลิตปลอดภัย
การผลิตกล้วยพันธุ์ดี
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 307 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565)
วิสาหกิจชุมชนกับการดำเนินการทางภาษี
ผลิตส้มให้มีคุณภาพ ปลอดภัย รายได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เอกสารคำแนะนำที่ 2/2566 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
การจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด
เอกสารคำแนะนำที่ 1/2566 : ศัตรูมันสำปะหลังและการจัดการ
ระวัง! โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง
test
การเพาะผักงอกหลังน้ำลด
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
การใช้ชีวภัณฑ์และสารธรรมชาติจากพืชควบคุมศัตรูพืชหลังน้ำลด
การฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
การฟื้นฟูแปลงและการปลูกผักหลังน้ำลด
เอกสารคำแนะนำที่ 7/2565 : การผลิตและแปรรูปชาอัสสัมคุณภาพบนพื้นที่สูง
เอกสารคำแนะนำที่ 3/2565 : การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 306 (กันยายน – ตุลาคม 2565)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 305 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2565)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 304 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2565)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 303 (มีนาคม – เมษายน 2565)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 302 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565)
เอกสารประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร
แมลงตัวห้ำ แมลงดีมีประโยชน์
ศัตรูมะพร้าวและการป้องกันกำจัด
วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
ไบโอชาร์ ถ่านชีวภาพกับการปรับปรุงดิน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปแมลงเศรษฐกิจ
คำแนะนำการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์
การจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากธาตุอาหาร
การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
การขยายพันธุ์สับปะรดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การผลิตเมล็ดพันธุ์มันแกว
มวนพิฆาต (Predatory Stink bug)
เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี
แมลงหางหนีบ ควบคุมหนอนศัตรูพืช
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ฉบับที่ 301 กันยายน – ตุลาคม 2564
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ฉบับที่ 300 กรกฎาคม – สิงหาคม 2564
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ฉบับที่ 299 พฤษภาคม – มิถุนายน 2564
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ฉบับที่ 298 มีนาคม – เมษายน 2564
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ฉบับที่ 297 มกราคม – กุมภาพันธุ์ 2564
การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในครัวเรือนอย่างง่าย
การผลิตสมุนไพร Product Champion
พริก
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
คู่มือการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตร
แนวทางการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
การผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพบนพื้นที่สูง
การจัดการศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ ไรสี่ขามะพร้าว และหนอนกินจั่นมะพร้าว
ใบร่วงชนิดใหม่ กับโรคทางใบชนิดอื่นของยางพารา
อาการผิดปกติของกล้วยที่ไม่ควรมองข้าม
การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน
เทคนิคการปลูกมันสำปะหลังแบบเร่งรัด (X20 และ X80)
สับปะรดสี
การปลูกกระเทียม
การปลูกไพลและดีปลี
เทคโนโลยีการผลิตอ้อย
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า
พืชหลากหลายสร้างรายได้ทดแทนนาปรัง
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
การเลือกพืชปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่
การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเพื่อให้ได้สารสำคัญ
จักจั่นในอ้อยและการป้องกันกำจัด
การสร้างความมั่นคงด้านอาหารของกรมส่งเสริมการเกษตร
โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava mosaic disease : CMD)
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน
โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร
กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดินที่ดีเพื่อลดการเกิดวัชพืช
การแปรรูปผัก ผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่า
การจัดการไร่นา
การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 53 ฉบับที่ 296 สิงหาคม – กันยายน 2563
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 53 ฉบับที่ 295 มิถุนายน – กรกฎาคม 2563
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 53 ฉบับที่ 294 เมษายน – พฤษภาคม 2563
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 53 ฉบับที่ 293 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง
Open Book
การแปรรูปผัก ผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่า
test tide
Test6
test5
Test4
Test 3
Test 2
Test 1
Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Skip to content