Ebook คลังความรู้

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 306 (กันยายน – ตุลาคม 2565)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 305 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2565)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 304 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2565)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 303 (มีนาคม – เมษายน 2565)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 302 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565)
เอกสารประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร
แมลงตัวห้ำ แมลงดีมีประโยชน์
ศัตรูมะพร้าวและการป้องกันกำจัด
วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
ไบโอชาร์ ถ่านชีวภาพกับการปรับปรุงดิน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปแมลงเศรษฐกิจ
คำแนะนำการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์
การจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากธาตุอาหาร
การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
การขยายพันธุ์สับปะรดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การผลิตเมล็ดพันธุ์มันแกว
มวนพิฆาต (Predatory Stink bug)
เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี
แมลงหางหนีบ ควบคุมหนอนศัตรูพืช
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ฉบับที่ 301 กันยายน – ตุลาคม 2564
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ฉบับที่ 300 กรกฎาคม – สิงหาคม 2564
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ฉบับที่ 299 พฤษภาคม – มิถุนายน 2564
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ฉบับที่ 298 มีนาคม – เมษายน 2564
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ฉบับที่ 297 มกราคม – กุมภาพันธุ์ 2564
การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในครัวเรือนอย่างง่าย
การผลิตสมุนไพร Product Champion
พริก
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
คู่มือการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตร
แนวทางการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
การผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพบนพื้นที่สูง
การจัดการศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ ไรสี่ขามะพร้าว และหนอนกินจั่นมะพร้าว
ใบร่วงชนิดใหม่ กับโรคทางใบชนิดอื่นของยางพารา
อาการผิดปกติของกล้วยที่ไม่ควรมองข้าม
การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน
เทคนิคการปลูกมันสำปะหลังแบบเร่งรัด (X20 และ X80)
สับปะรดสี
การปลูกกระเทียม
การปลูกไพลและดีปลี
เทคโนโลยีการผลิตอ้อย
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า
พืชหลากหลายสร้างรายได้ทดแทนนาปรัง
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
การเลือกพืชปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่
การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเพื่อให้ได้สารสำคัญ
จักจั่นในอ้อยและการป้องกันกำจัด
การสร้างความมั่นคงด้านอาหารของกรมส่งเสริมการเกษตร
โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava mosaic disease : CMD)
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน
โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร
กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดินที่ดีเพื่อลดการเกิดวัชพืช
การแปรรูปผัก ผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่า
การจัดการไร่นา
การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 53 ฉบับที่ 296 สิงหาคม – กันยายน 2563
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 53 ฉบับที่ 295 มิถุนายน – กรกฎาคม 2563
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 53 ฉบับที่ 294 เมษายน – พฤษภาคม 2563
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 53 ฉบับที่ 293 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง
Open Book
การแปรรูปผัก ผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่า
test tide
Test6
test5
Test4
Test 3
Test 2
Test 1
Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON