ชนิดพืช
ต้นพันธุ์กล้วยน้ำว้า
พร้อมจำหน่าย
6,500 ต้น
สายพันธุ์
กาบขาว
ราคา
ต้นละ
15  บาท
รายละเอียด
ผลทรงกระบอก ก้านผลยาว ไส้เหลือง เนื้อสีขาวอมเหลือง เปลือกบาง รสหวานปานกลาง ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเเยื่อ ความสูงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว บรรจุในถุงเพาะชำขนาดไม่น้อยกว่า 2.5x6 นิ้ว
ศูนย์ขยายพันธฺ์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง  จำนวน 1,500 ต้น
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 2,000 ต้น
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 3,000 ต้น
Message us
Skip to content