การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผน/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2561-2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร
Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Skip to content