ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


เตือนการระบาดศัตรูพืช
การระบาดศัตรูพืชไร่
การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น
การระบาดศัตรูข้าว

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ITA

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


อ่านทั้งหมด >>Read more >>

15/12/2564รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565
18/08/2564การประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสายอากาศ ระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) (สพท.)
30/07/2564ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15/07/2564เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564
30/06/2564การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2565
17/06/2564การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
10/06/2564ผลการประชุมการร่วมขยายตลาดสินค้าและบริการในต่างประเทศ
11/05/2564ขอเชิญเข้าร่วมเวทีหารือสาธารณะอิ่ม...ดี...มีสุข : ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?
27/04/2564ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Israel –UAE International Water and Food Security Conference (WAFOS 2021) ครั้งที่ 1
17/03/2564ข่าวการเกษตรที่น่าสนใจในสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม 2564

ดูลิงก์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม ดูลิงก์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม