ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


เตือนการระบาดศัตรูพืช
การระบาดศัตรูพืชไร่
การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น
การระบาดศัตรูข้าว

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ITA

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


อ่านทั้งหมด >>Read more >>

10/06/2565ขอส่งรายงานสถานการณ์การค้าภาคการเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเดือนเมษายน 2565
10/06/2565ขอส่งสรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนเมษายน 2565
08/06/2565ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ National Workshop on Advanced Greenhouse Horticulture ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 – 15.10 น.
02/06/2565ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง อัตราค่าบริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
20/05/2565ราคาขายปลีกผลไม้จากร้านแฟรนไชส์ขายผลไม้และซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2565
18/04/2565รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA)
12/04/2565กรมส่งเสริมการเกษตรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศการจำหน่ายพัสดุ จำนวน 30 รายการ ในวันที่ 22 เมษายน 2565
14/03/2565รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
03/03/2565ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและเจรจาธุรกิจในงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ อาณาจักรเนเธอร์แลนด์
15/12/2564รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565

ดูลิงก์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม ดูลิงก์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม

 X