การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ช่องทางตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับบุคคลภายนอก

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Skip to content