View All Activity Picture ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


เตือนการระบาดศัตรูพืช

เตือนการระบาดศัตรูพืช

การระบาดศัตรูพืชไร่

การระบาดศัตรูพืชไร่

การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น

การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น

การระบาดศัตรูข้าว

การระบาดศัตรูข้าว


เกษตรเชิงพาณิชย์

07/09/2560

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/QuDGBrPRvKM

07/11/2560

ที่มา :ที่มา :

Read moreอ่านเพิ่มเติม

ปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรจำนวน 40,000 ตัว

ปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรจำนวน 40,000 ตัว

09/05/2560

ข้อมูลเพิ่มเติม
ปลูก“อินทผาลัม”3ไร่ที่ทุ่งกุลาฯขายผลสด-แปรรูปทำเงินงาม!

ปลูก“อินทผาลัม”3ไร่ที่ทุ่งกุลาฯขายผลสด-แปรรูปทำเงินงาม!

08/05/2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมดRead more

17/02/2561ประชุมอบรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จังหวัดมหาสารคาม
16/02/2561เกษตรมหาสารคามดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
13/02/2561จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญเที่ยวงาน วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018
09/02/2561อบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายเปรมติณสูลานนท์
09/02/2561ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก ) ครั้งที่ 2
09/02/2561ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
06/02/2561กษจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561
06/02/2561เกษตรจังหวัดขอนแก่นนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
06/02/2561วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018
01/02/2561สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่นสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
27/07/2560กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. - 10 ก.ค. 60
12/06/2560ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
08/06/2560กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์/ด้านวิทยุกระจายเสียง) ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560
26/05/2560ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
18/05/2560ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)
18/04/2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
18/04/2560ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
18/04/2560ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
18/04/2560รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ
16/02/2561นายสัตว์แพทย์ธนิต อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมการติดตามการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม
15/02/2561โครงการขยายฟาร์ม
15/02/2561เยี่ยมศูนยฺการเรียนรู้
14/02/2561เตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12/02/2561
06/02/2561สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561
06/02/2561เกษตรจังหวัดขอนแก่นนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
06/02/2561โครงการแก้จนเกษตรกรจังหวัดสงขลา ๔.๐
06/02/2561โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรสวขลา ๔.๐
01/02/2561พังงา เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรแม่บ้านปากพู่ร่วมใจ
16/02/2561การเปิดเผยราคากลาง : โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี : สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา
15/02/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/02/2561การเปิดเผยราคากลาง : โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี (สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม)
14/02/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
09/02/2561ขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ทางการเกษตรทางโทรทัศน์ ภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรปี 2561
09/02/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ทางการเกษตรทางโทรทัศน์ ภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรปี 2561 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/02/2561ข้อกำหนดขอบเขตของงาน การจ้างพัฒนาระบบรายงานพื้นที่ จำนวน 1 ระบบ
09/02/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรายงานพื้นที่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/02/2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2561
07/02/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปี 2561 : สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
16/02/2561เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลตรุษจีน
06/02/2561เกษตรจังหวัดขอนแก่นนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
01/02/2561จังหวัดพังงา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
01/02/2561สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
29/01/2561กษจ.ขอนแก่น รับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" จากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26/01/2561เกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสาน ประจำปี 2561 “เกษตรอีสานสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”
16/01/2561ผลการตัดสินการประกวดแตงโม ในงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561
16/01/2561ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ควงไข่โชว์ในงานแตงโมของดีเมืองคุระบุรี ประจำปี 2561
16/01/2561เริ่มแล้ว งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 61
16/01/2561ผลการตัดสินการประกวดแตงโม ในงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561
16/02/2561สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2561 ณ บ้านโคกใหม่ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
16/02/2561ประชุมคณะวิทยากรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
15/02/2561การฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
14/02/2561ตรวจหาสารเคมี
06/02/2561เกษตรพังงาเตือน !! "ชาวสวนยางพารา" เฝ้าระวังโรคระบาด - ไฟป่า ในช่วงฤดูผลัดใบ แนะ! ปลูกพืชเสริมช่วงราคาตกต่ำ !!
01/02/2561จังหวัดพังงา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ อำเภอตะกั่วป่า
01/02/2561เกษตรตะกั่วป่าเชิญชวนประชาชนร่วม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ อำเภอตะกั่วป่า
01/02/2561เกษตรจังหวัดพังงา กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ อำเภอตะกั่วป่า
01/02/2561สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง
18/01/2561จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช(ข้าว)แบบผสมผสาน

Read more อ่านเพิ่มเติม


View all ดูทั้งหมด

นายเสมอ หาริวร
นายเสมอ หาริวร
นายชาศร สาริโพธิ์
นายชาศร สาริโพธิ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยพัฒนา
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยพัฒนา
นายวีนัด สำราญวงศ์
นายวีนัด สำราญวงศ์
นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์
นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์
จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม
จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็มko cuce haberler antalya rent a car - leke kremi en iyisi